MK101 Shaft 9.75&  #8243

MK101 Shaft 9.75″

MK101/100 saw blade shaft 9.75″. #158222

Use
MK101 Shaft 9.75"