Fado White

Available Tile Sizes

2 1/2" x 5", 2 1/2" x 15 1/2" Brick, 5" x 5", 1/2″ x 5″ Bullnose

Available Tile Sizes

2 1/2" x 5", 2 1/2" x 15 1/2" Brick, 5" x 5", 1/2″ x 5″ Bullnose